Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 

 Aanvang:

 Voorganger:   

Gezamenlijke viering van Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemgemeente op zondag 16 juni 2024 in de Bethlehemkerk

10.00 uur in de Bethlehemkerk

ds. Aster Abrahamsen

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst en kinderdienst: iedere zondag is er kinderdienst en oppasdienst
  • Tienerdienst: iedere 1ste, 2de en 4de zondag van de maand
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier 
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

Gezamenlijke viering van Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemgemeente

op zondag 16 juni 2024 in de Bethlehemkerk

Inleiding

Wat je zaait, zul je oogsten. Bijna alles wat gezaaid wordt begint klein, voorzichtig en vol hoop vertrouwen dat er iets mooi uitgroeit. Zo horen we zondag over een mosterdzaad dat uitgroeit tot een grote boom waarin de vogels hun plek vinden. We horen over de ceders op de Libanon (psalm 92) die groeien tot Gods eer. En we horen over Stefanus die mensen verteld over Jezus. Het begint klein, maar door zijn vertrouwen en hoop groeit en bloeit hij als volgeling van Jezus en bereikt hij steeds meer mensen. Hij spreekt met kracht en doet wonderen. Wat is zijn oogst? Uiteindelijk wordt hij de eerste martelaar, hij wordt gedood vanwege zijn geloof. Is dat zijn oogst?
Of is het zijn vertrouwen, zijn standvastigheid – wat hem het gelaat geeft van een engel en hem een inkijk verschaft in de hemel?

Wat kunnen wij vandaag met zijn verhaal? Wat zullen we zaaien en oogsten? Waar stellen wij ons vertrouwen op? Hoe kunnen wij groeien, van een teer twijgje naar een sterke boom?

Thema:                     Groeien en bloeien in geloof en vertrouwen

Voorganger:             Diaken Randy Simileer en Ds. Aster Abrahamsen

Ambtsdragers:         Nanda Ego (ouderling), José Vlug-Smet (bestuurslid parochie), Daan Janson (diaken), Ewout Limburg (krm)

Lector:                       Hanneke Dral  

Lezingen:                  Ezechiel 17: 22-24, Handelingen 6,8–7,7.44-60, Marcus 4: 26-34

Organist/muziek:     Annerose Korporaal, Mmw het oecumenisch koor olv Paul Delcourt

Liederen:                   LB 213, LB 275, GvL 211, LB 652, LB 923, psalm 92 GvL, GvL 246, LB 608, LB 978

Collecten:                 

***

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen

Openingslied LB 213 : 1, 5 Morgenglans der Eeuwigheid (gemeente en koor)

Groet                        
v          De HEER zij met u,
a         OOK MET U ZIJ DE HEER!

Bemoediging
v          Onze Hulp is in de naam van de Heer,
a         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed
v          We roepen God aan.
a         Wie is God?

v          De bron van ons bestaan.
a         De grond waarop wij staan.

v          Het hart van ons leven.
a         Onze trooster.

v          God opent de hemel voor ons.
a         Laat U zien, Heer.

v          God draagt ons dag aan dag.
a         Geef kracht, Heer.
            Opdat wij niet vergeten dat U niet loslaat
            wat U met ons begonnen bent.

v          Wees met ons, God
            als we ons geloof moeten verdedigen
            en we het moeilijk vinden Jezus te blijven volgen

Wees met ons, God,
als we de dood in de ogen kijken
en geen mens ons nog steunen kan.

Wees met ons, God,
als we overgeleverd zijn aan stemmen
die ons willen tenietdoen,
stemmen van buiten of stemmen in onszelf.

Wees met ons, God,
als de bron van ons leven dreigt op te drogen,
als de grond onder onze voeten verdwijnt,
als onze menselijke kracht afneemt.

Eeuwige God,
wees onze bron van leven,
ons levenslicht.

a         Amen.

Lied LB 275 / GvL 456 : 1,2,3,4,5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

(1 – gemeente, 2 – koor, 3 – gemeente, 4 – koor, 5 – gemeente)

Kyrië gebed

Zingen GvL 211 Kyrië – litanie (cantores en koor, met gemeente)

Glorialied GvL 563/LB 652: 1,2,3,4 Zingt jubilate (samenzang gemeente en koor)

Gebed van de zondag / Collectagebed

Moment met de kinderen           

Zingen: LB 923: 1,2,3 Wil je wel geloven

Kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

Schriftlezing: Ezechiel 17: 22-24 

Lied: GvL psalm 92 (cantores verzen en koor refrein, met gemeente)

Schriftlezing Handelingen 6,8–7,7.44-60

Lied: GvL 246 Halleluja (koor refrein, cantores zingen vers)

Schriftlezing: Marcus 4: 26-34 (zo mogelijk staande)

Lied: LB 344 Klein credo 1,2,3 Wij geloven één voor één (koor en gemeente)

Preek

Muzikaal intermezzo

Lied LB 608 / GvL 591:  1,2,3 De steppe zal bloeien

collecte aankondiging

Dank- en voorbeden, [met responsie ‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’, door Paul Delcour, koor en gemeente samen]

Stil gebed

Oecumenisch Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Wij wensen elkaar de vrede van Christus

Collecte

Slotlied GvL 574 / LB 978: 1,3,4 Aan U behoort, O Heer der Heren

 

Zegenbede (uit Anglicaans bisdom Melbourne)

v          Moge God de Vader, die de lelies van het veld kleedt 
en de vogels in de lucht voedt, 
ons geven wat we nodig hebben 

voor leven in al haar volheid. 

a         Amen. 

v          Moge God de Zoon, die door Zijn dood ons tot nieuw leven bracht 
ons bijstaan om de aarde te koesteren. 

a         Amen. 

v          Moge God de Geest die over de wateren van de schepping zweefde 
en vanuit chaos de wereld vormde 
het aanschijn van de aarde vernieuwen. 

a         Amen. 

V         Laten we gaan in vrede 
om Christus te dienen 
en te handelen en bidden 
voor de toekomst van de aarde. 

Zingen: Amen