Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur  

ds Erik van Halsema (Morgenster)

Thema: '  Herkenning bij het breken van het brood '

  • Oppas voor jonge kinderen.
  • Er is kinderdienst
  • Er is tienerdient
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

    [dienst live volgen]

Ouderling van dienst : Kees Schipper

Diaken: Annette van Vliet
Organist : Dianne Heijstee
Lector Corry Theebe

 

De Voorbereiding

Inleidende orgelmuziek

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Wij gaan staan

Zingen: ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ [212]

Groet:
Voorganger : De Heer zij met u!
Gemeente : Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed: ……..

Wij zingen enkele malen: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ [833]

Kyriegebed, besloten met zingen van 301-f
Met voorzang door voorganger

Glorialied: ‘Kom laat ons op deze dag’ [672], couplet 1, 3 en 4

Gesprek met de kinderen

De dienst van het Woord

Korte inleiding op de lezingen

Eerste schriftlezing: Genesis 28: 10-17

Zingen: ‘Het eerste licht raakt Jakob aan’ [815]

Epistellezing: 1 Corinthiërs 10: 16-17

Antwoordpsalm: 89 couplet 1

Evangelielezing: Lucas 24: 13-35

Zingen: ‘De Heer is onze reisgenoot’ [646]

Overweging

De dienst van de Tafel

Wij zingen staande bij wijze van geloofsbelijdenis: ‘Zing van de Vader die in den beginne’ [304]

Dankgebed, voorbeden en stil gebed.
De voorbeden worden beantwoord met een gezongen Heer, onze God wij bidden U verhoor ons [Lied 367 e]

Mededelingen

Inzameling van gaven, waaronder de avondmaalscollecte

Nodiging

Zingen: ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ [377]
Couplet 1-3

Tafelgebed

Wij zingen staande de bewerking van het Onze Vader uit lied 1006

Wij wensen elkaar de vrede van Christus toe

Delen van brood en wijn

Tijdens de communie zingen we 103e (Bless the Lord)

Dankgebed

Slotlied: ‘Zoekend naar licht hier in het duister’ [1005]

Zending en zegen

Gemeente: gezongen Amen