Als gastvrij en betrokken kerkgemeente heten we u van harte welkom om onze dienst mee te vieren en te beleven. Dat kan rechtstreeks op zondagmorgen en later in de week door de dienst terug te kijken.

 

 Aanvang:

 Voorgangers:   

Zondag 2 oktober 2022

10.00 uur

ds. Hillegonda Ploeger

Motto: Voor iedereen van ons een plaats aan de tafel

  • Wilt u een voorbede aanvragen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Kijk rechtstreeks op zondagmorgen, klik hier
  • Viering terugkijken, klik hier
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee of limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerkzaal.

 

Deze zondag zullen we met elkaar het avondmaal vieren. Wereldwijd vieren christenen het Heilig Avondmaal, dat ook wel de Maaltijd van de Heer wordt genoemd. We komen samen rond de Tafel van de Heer en nuttigen brood en wijn. Door het vieren mogen wij Gods aanwezigheid ervaren en ontvangen een teken van zijn liefde. In deze dienst lezen we woorden van Paulus over het delen aan tafel. Jezus heeft ons opgedragen brood en beker steeds te blijven delen tot zijn gedachtenis. Met elkaar willen we in deze morgen nadenken over de betekenis van het avondmaal. Ook in de kinderdienst zullen ds. Aster en Floor met de kinderen praten over het avondmaal. Deze zondag mogen wij in verbondenheid met elkaar vieren. Dat het ons goed zal doen.

 Ouderling van dienst  Herma Bosma
 Diakenen van dienst  

 Wilma Hilberts en Jan Willem van den Brink

 Lector  

 Janneke Floor

 Orgel

 Johan van der Leij

 

Orgelspel

Welkom         (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan

 

Lied 276 : 1 en 2 – Zomaar een dak

Groet
Voorganger   :    De Eeuwige, onze God,  zij met u!
Gemeente     :    Ook met u zij de Heer.
Wij gaan zitten.

Bemoediging
Voorganger   :    Onze hulp is in de naam van God
Gemeente     :    Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Lied 276 : 3

 

Gebed om ontferming met Kyrie, kyrie, kyrie eleison (lied 367 d)

Glorialied : Psalm 146 : 1, 3 en 4

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij het openen van de bijbel

Kindermoment 

 

 Zingen:  Lied 385 – De tafel van samen

 

Met het licht gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

Inleiding op de lezing

Schriftlezing uit de brieven:  1 Korintiërs 10 : 14 t/m17, 11 : 17 t/m 26 (door de lector)

Zingen:  Lied 390  – Het brood in de aarde gevonden

Overweging  

Orgelspel      

Lied 388         Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

           

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

 

Mededelingen door de ouderling van dienst; toelichting op de collecten door de diaken

Dienst van de Tafel

 

Geloofsbelijdenis Lied 344 – Wij geloven één voor één  (zo mogelijk staande)

Tafelgebed ‘Een leven van liefde en lofzang’

uit Dienstboek  I, uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer - 1998

 

V: De Heer zal bij u zijn.
A: De Heer zal u bewaren.

V: Verheft uw hart.
A: Wij hebben ons hart bij de Heer.

V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

U komt onze dank toe,
Heer onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.

Want Gij hebt ons geschapen
tot een leven van liefde en lofzang,
en toen wij U loslieten,
hebt Gij ons vastgehouden
en ons teruggeroepen
van een doodlopende weg.

Gij hebt ons bevrijd
uit de macht van donker en dood
en ons uitzicht gegeven
op een toekomst van licht:
vrijheid, vrede, vreugde,
voor al uw geliefde mensen.

Daarom, Heer onze God,
scharen wij ons
bij allen die u belijden
als de God van hun leven
en zingen wij U toe
ons lief van lof en liefde:

 

allen:        lied 985 : 1

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven,
boven ons mensen: de naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
Mensen beneden zingen U ter eer!

 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is tot het uiterste gegaan
om ons voor U te behouden,
Hij heeft voor ons uit
de doortocht gemaakt
door de engte van de dood
naar de ruimte van het leven.

Zo is Hij onze herder,
de hoeder van zijn volk.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

allen: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend uw Geest op ons neer,
de Geest die levend maakt,
en herschep ons tot mensen
die uw Zoon laten voorgaan
en niet ophouden
U te belijden en elkaar te behoeden,
de ogen gericht op uw Rijk dat komt.

Gedenk dan uw mensen,
en voeg ons samen met allen
die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Gezegend zij uw Naam,
God onze God,
in goede en in kwade dagen,

voor altijd en eeuwig,
door Jezus Christus, onze Heer. 

allen:        Amen.

Hoor ons als wij gezamenlijk bidden:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Als teken van onze verbondenheid in Christus
wensen wij elkaar vrede

v: De vrede van Christus zij altijd met u
allen: De vrede van Christus 

Nodiging

Brood dat leven geeft
en wijn die het hart verheugt -
in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
Komt dan en deelt in zijn overvloed.

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Liefdevolle God, wij hebben brood en beker gedeeld
met elkaar, laat dat voor ons een teken zijn
dat U ons nabij bent, dat wij van U zijn,
door U gevoed, door U geliefd. Door Jezus Christus.

allen:        Amen

Slotlied: Lied   425  - Vervuld van uw zegen 

Zegen met gezongen ’AMEN’ (Loosdrechtse versie)

Orgelspel