De algemene kerkenraad wil alle leden van de PgH betrekken bij het beleid voor de komende jaren. Daarom belegt de algemene kerkenraad een speciale bijeenkomst voor alle gemeenteleden op maandag 16 maart. Noteer die datum!

door Jan Verdam, scriba

De algemene kerkenraad werkt aan een nieuw beleidsplan, dat is al eerder bericht. Daarvoor zijn vijf speerpunten gedefinieerd:

Verbinding binnen de Protestantse gemeente, Ă©n identiteit/ autonomie

We horen als PgH bij elkaar en het is goed om dat verder in te vullen. Daar hoort ook bij dat de verschillende identiteiten binnen de PgH niet vervlakken. Dat zou een verarming zijn; die identiteiten zijn juist verrijkend.

Zoeken naar doelgroepen en vorm

De PgH is qua leeftijdssamenstelling vergrijsd: ouderen zijn relatief 'oververtegenwoordigd’. We willen gericht investeren in de leeftijdsgroepen 20-50 jaar. Maar hoe spreek je die groepen aan? En zit men daar wel op te wachten?

Kinderen en jeugd

De kerk is van ons allemaal, jong en oud. In de kerk ontmoeten de verschillende generaties elkaar. Maar de kloof tussen de PgH, en kinderen en jeugd is diep. Waarin beleven kinderen en jongeren de kerk en het geloof? Sluiten de zondagse diensten aan bij de behoefte van alle leeftijden? De hulp van professionals is onmisbaar willen we als PgH goed met dit vraagstuk om kunnen gaan.

Communicatie

We vinden het belangrijk dat we als PgH-gemeenten op elkaar betrokken zijn en informatie met elkaar delen. Communicatie vergroot de bekendheid en de onderlinge betrokkenheid. Rond het gezamenlijke jaarthema‘Rondom Jezus’ is geĂ«xperimenteerd met bovenwijkse en gemeenschappelijke publiciteit en communicatie. Dit heeft als ons geleerd dat voor een goede en actuele PgH-brede communicatie (papier, website Ă©n sociale media) een professionele communicatiemedewerker nodig is. Dit komt niet vanuit de PgH-gemeenten.

Omgang met financiën en met gebouwen

Het aantal leden van de PgH loopt gestaag terug. We verwachten in 2022 minder dan 3.500 leden te hebben. Dat leidt tot toenemende financiële tekorten, die we ons alleen kunnen permitteren doordat we over een flink vermogen beschikken. Maar we moeten onze middelen verantwoord aanwenden, en baten en lasten zoveel mogelijk in evenwicht houden. Een breder gebruik van onze gebouwen kan daarbij een rol spelen en tegelijk de presentie van de PgH in Hilversum versterken. Daarnaast moeten we ook durven investeren voor concrete initiatieven als jeugdwerk, missionair werk, diaconaal werk en communicatie.

Bijeenkomst alle ambtsdragers

Op 7 november hebben ambtsdragers uit alle wijkgemeenten zich gebogen over deze prioriteiten voor de komende jaren. In een digitale enquĂȘte hadden zij aangegeven wat zij daarvan vonden. Die enquĂȘte was niet bedoeld voor besluitvorming, maar om het gesprek te stimuleren. Zo vond 80% het bereiken van jongeren en jonge gezinnen een topprioriteit. En de overgrote meerderheid van de ambtsdragers vond de werfkracht van de eigen gemeente niet groot. Op die 7e november hebben de ambtsdragers geprobeerd enkele aspecten van die vijf speerpunten concreet verder uit te werken.

Gemeenteavond voor alle gemeenteleden

De algemene kerkenraad organiseert nu een speciale bijeenkomst voor alle gemeenteleden. Dat wordt op maandag 16 maart.

Klik hier om het artikel te downloaden in de lay-out zoals het in de Kerkbrink verscheen.