Pinksteren 5 juni; de dienst wordt geleid door ds. Jetty Scheurwater.
Een feestelijke viering mogen we verwachten en deze morgen beleven we ook het Heilig Avondmaal met elkaar. We gedenken zo Jezus’ sterven en opstanding en in zijn geest mogen we ons laten inspireren voor het leven van alledag.

Slotzondag 26 juni: we sluiten met elkaar het seizoen af.
Heeft u er zin in om mee te helpen deze ochtend tot een gezellig en inspirerend geheel te maken? Helpende handen en of ideeën zijn zeker welkom.
Meld u zich bij ds. Aster Abrahamsen.

Diependaalse kerk en Bethlehemkerk
De zomervieringen in gezamenlijkheid komen er weer aan. Beurtelings worden de vieringen georganiseerd in beide kerken. Binnenkort treffen afgevaardigden van de Gereformeerde kerk Loosdrecht, de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk elkaar om te spreken over deze vieringen en over onze samenwerking in nabije en verre toekomst.

Samenvoegen Gereformeerde kerk Loosdrecht - Bethlehemkerk
Afgelopen periode is het besluit welke de samenvoeging verwoordt ondertekend door de afgevaardigden vanuit de Algemene Kerkenraad, de Bethlehemkerk en de Gereformeerde kerk Loosdrecht. Ook het Breed Moderamen van de Classicale vergadering Noord-Holland heeft ingestemd met deze samenvoeging en zij wenst beide gemeentes een gezegende samenwerking toe.

Er volgt binnenkort een publicatie over de samenvoeging in een regionaal dagblad; dit volgens de kerkorde van de protestantse kerk Nederland. In juni worden de definitieve besluiten nogmaals bekrachtigd in de diverse vergaderingen van de betrokken kerkenraden om uiteindelijk de akte te laten passeren op 10 september as.

Op startzondag 11 september wordt het samengaan feestelijk ingeluid en een nieuwe ploeg ambtsdragers aan u voorgesteld.

Ambtsdragers en medewerkers gevraagd
Wie doet een periode mee om de kerk mede leiding te geven? Als ouderling of als ouderling-scriba of als voorzitter van de wijkkerkenraad. Of heeft u zelf een voorkeur voor een bepaalde taak. We horen graag uw ideeën en gedachten hierover. Meldt u zich alstublieft bij de voorzitter Paul-Dirk van Buuren of bij de predikanten of via de scriba’s