De Protestantse Kerk heeft met grote dankbaarheid kennis genomen van het feit dat samenzang in kerkdiensten weer is toegestaan. Hiermee zal een grote wens van veel kerkleden om deel te nemen aan de samenzang in vervulling gaan.

Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan mits daarbij de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. Deze beslissing van de minister van VWS wordt vastgelegd in de noodverordeningen die de veiligheidsregio’s op zijn aanwijzing vaststellen. De voorbereidingen om het protocol ‘kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten’ hierop aan te passen zijn gestart. Ook zal het, op dit protocol gebaseerde, ‘gebruiksplan kerkgebouw’ op onze website worden geactualiseerd. 

Opvolging RIVM-richtlijnen

Inmiddels is een RIVM-richtlijn gepubliceerd over koren en zangensembles. Dit bevat waardevolle adviezen die in de actualisering van het protocol zullen worden meegenomen. De samenzang in kerkgebouwen vraagt om een nadere uitwerking.

Donderdagmiddag (2 juli) vindt overleg plaats tussen de gezamenlijke kerken (CIO) en de minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus. De uitkomsten van dit overleg zullen ook worden verwerkt in de aanpassing van protocol en gebruiksplan.

De werkgroep 'Zingen in de kerk' publiceerde 1 juli jl. een advies over zingen en ventilatie en geeft hierin waardevolle aanwijzingen voor een verantwoorde wijze van zingen in kerkgebouwen.Een citaat uit hun rapport luidt: "Op basis van de bestaande kennis wordt brede gemeentezang nog steeds afgeraden. Als u echter toch zingt, doe dit dan in een grote monumentale kerk, als het gaat om een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2) moet er een uitstekend ventilatiesysteem aanwezig zijn of doe het buiten. In een kleine kerk (minder dan 1000m3 en lager dan 4 m) kan 'eigenlijk niet veilig gezongen worden.” 

Zowel uit het advies van het RIVM over koren als in het advies van deze werkgroep komen de volgende belangrijke aandachtspunten naar voren:

  • Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang
  • De grootte c.q. omvang van het kerkgebouw spelen een belangrijke rol bij de mogelijkheden die er zijn om samen te zingen
  • Toepassing van de bestaande regels over afstand, reservering en gezondheidsvragen en hygiënevoorschriften blijft noodzakelijk. Ook indien het aantal bezoekers onder de 100 personen blijft maar er wel gezongen zal worden.

De werkgroep ‘Zingen in de kerk’ kondigt voor midden volgende week een ‘rekenhulp’ aan die kan worden gebruikt bij het beantwoorden van de vraag “Is mijn kerkgebouw groot genoeg om te kunnen zingen?” Zodra deze online rekenhulp beschikbaar is zullen we daarnaar verwijzen. 

Volgende week

Medio volgende week zal een aangepast protocol voor kerkdiensten in gemeenten van de Protestantse Kerk en een daarop gebaseerd format voor gebruiksplan worden gepubliceerd op de website van de Protestantse Kerk Nederland. Deze aangepaste stukken zijn een advies aan alle (wijk)kerkenraden. Zij kunnen deze stukken gebruiken voor toepassing in de plaatselijke situatie, zodat met ingang van zondag 12 juli a.s. waar mogelijk, op een zo verantwoord mogelijke manier, samen gezongen kan worden tot Gods eer.

 

[klik hier voor Bethlehemkerk Corona Protocol]

Artikel overgenomen van de website van de Protestantse Kerk Nederland